Dat we af moeten van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas daar is iedereen het wel over eens. Het gebruik ervan veroorzaakt CO2-uitstoot, de grootste schuldige aan de opwarming van de aarde. Ondertussen blijft de wereldbevolking groeien en neemt de vraag naar energie juist toe. Daarom investeren overheden en bedrijven steeds meer in duurzame energiebronnen zoals wind en zonlicht. Het nadeel van deze manieren van energieopwekking is dat ze afhankelijk zijn van het weer. Om de levering van energie betrouwbaar en altijd toegankelijk te houden is (chemische) energieopslag een voorwaarde.

NanoHouse is de initiatiefnemer van een plan om met nanotechnologie de opslag van duurzaam opgewekte energie mogelijk te maken. De naam van dit project, waarin diverse MKB-bedrijven en kennisinstituten uit de Euregio samenwerken, is EnOp. Het is voor het eerst dat Nederlandse en Vlaamse bedrijven en onderwijsinstellingen hun capaciteit en kennis bundelen om technieken te ontwikkelen om CO2 te gebruiken voor energieopslag en als koolstofbron voor materialen. Interreg Vlaanderen-Nederland steunt het initiatief.

Energieopslag is noodzaak
De Europese Unie schrijft voor dat in 2020 twintig procent van de totale energieconsumptie uit duurzame energiebronnen moet komen. Doordat duurzame energie nauwelijks kan worden opgeslagen, gaat veel energie verloren. Opslag is daarom noodzakelijk om onze energievoorziening flexibel, betrouwbaar en toegankelijk te houden. EnOp werkt aan twee benaderingen om hieraan bij te dragen: het direct gebruik van zonlicht of het gebruik van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit om CO2 om te zetten in energiedragers, in specialty chemicals of monomeren voor polymere materialen. CO2 is een ultieme hernieuwbare koolstofbron, overal en altijd beschikbaar in onbeperkte hoeveelheden. Een bijkomend voordeel is dat hiermee de CO2 cyclus gesloten wordt.

Naast maatschappelijk relevant zijn energieopslagsystemen ook commercieel interessant. De energiesector heeft laten becijferen dat de markt voor energieopslagsystemen jaarlijks met 40% groeit. De regio die in staat is om ondernemingen te betrekken bij kennisontwikkeling en toepassing van energieopslagsystemen, ontwikkelt een economische voorsprong.

Investeren
De omzettingstechnologieën van EnOp verkeren nog in een embryonaal stadium. Dit maakt het moeilijk voor bedrijven om investeringsbeslissingen te nemen. Bedrijven die interesse hebben om deel te nemen aan het project, krijgen daarom de kans om een eerste marktverkenning uit te voeren zonder grote risico’s. De ambitie van EnOp is om zeven relevante CO2 omzettingstechnologieën door te ontwikkelen tot demonstrators en pilootprocessen.

EnOp project is geïnitieerd door NanoHouse. Met ondersteuning van diverse partijen en LED is een plan van aanpak ontwikkeld dat samen met Interreg Vlaanderen-Nederland tot uitvoering wordt gebracht. De totale begroting omvat 4 miljoen euro.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met NanoHouse.